Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

STATUT Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach
Obowiązujący od 1 września 2015 roku

STATUT

Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach

Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty ( Dz.U .z 2004. 256. Poz.257 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi ministra właściwego ds. szkolnictwa artystycznego oraz ministra właściwego ds. edukacji.

Statut opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek oświatowych.

 

§1

 1. Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach jest publiczną szkołą artystyczną.
  Zespół został utworzony zarządzeniem nr 9 Ministra Kultury z dnia 28 lutego 2002 r. i jest kontynuacją istniejącej od 1947 roku szkoły o nazwie Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach.
  Siedziba szkoły znajduje się w Katowicach, ul. Ułańska 7a, 40-887 Katowice
 2. W skład Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach, zwanego dalej ,,Zespołem Szkół” wchodzą:
  1. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych im. Józefa Pankiewicza
  2. Liceum Plastyczne
 3. Nazwa szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół składa się z nazwy Zespołu i nazwy tej szkoły.
 4. Ustalona nazwa Zespołu i szkół wchodzących w jego skład używana jest w pełnym brzmieniu.
 5. Szkoły wchodzące w skład Zespołu kształcą w zakresie:
  1. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych sztuki stosowanej,
  2. Liceum Plastyczne specjalności artystycznej.

§2

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

§3

Cele i Zadania Szkoły

 1. Cele i zadania szkoły:
  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U.z 2004r nr 256, poz.2572 z póżn.zm.) oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
   1. zapewnia każdemu uczniowi odpowiednie wykształcenie,
   2. rozwija zdolności i umiejętności uczniów w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodową w dziedzinie sztuk plastycznych i wyuczonej specjalności, umożliwia wszechstronny rozwój osobowości i zdobycie szerokiej, nowoczesnej wiedzy,
   3. przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym,
   4. przygotowuje uczniów do podjęcia dalszych kierunków kształcenia oraz wyboru zawodu,
   5. przygotowuje świadomego odbiorcę sztuki,
   6. rozwija poczucie poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultury Europy i świata.
   7. zapewnia każdemu uczniowi odpowiednią opiekę oraz bezpieczeństwo na terenie szkoły.
  2. Cele i zadania szkoła realizuje poprzez:
   1. zadania dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w ramach zajęć obowiązkowych, działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej we współdziałaniu z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,
   2. uczestniczenie w konkursach, wystawach, plenerach o zasięgu szkolnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz olimpiadach przedmiotowych,
   3. współdziałanie ze środowiskiem, samorządem lokalnym w rozwijaniu działalności kulturalnej poprzez: ekspozycje prac, działalność usługowo- gospodarczą, kontakty z uczelniami, szkołami i innymi placówkami kulturalnymi,
   4. rozwijanie współpracy z innymi szkołami artystycznymi w kraju i za granicą (wymiana doświadczeń).
 2. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów oraz przeprowadzanie sprawdzianów i egzaminów w Zespole Szkół regulują Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania zwane dalej ZWO, będące integralną częścią Statutu.
 3. Szkoła ma prawo do prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
 4. Zespół Szkół zapewnia uczniom wymagającym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych opiekę i pomoc poprzez:
  1. współpracę z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i ich rodzicom,
  2. zatrudnienie psychologa szkolnego,
  3. określenie przez Dyrektora Zespołu Szkół form dodatkowego wsparcia;
 5. Zespół Szkół współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i opieki poprzez działalność Rady Rodziców oraz indywidualne kontakty.
 6. W Zespole Szkół działają zespoły:
  1. Komisja przedmiotów artystyczno-zawodowych, która skupia nauczycieli przedmiotów artystyczno-zawodowych. Jej pracą kieruje przewodniczący komisji. Cele i zadania komisji obejmują:
   1. inspirowanie uczniów do aktywności twórczej, zachęcanie do udziału w różnych formach konfrontacji artystycznej,
   2. organizację konkursów, plenerów, wystaw, imprez i innych form działalności artystycznej odbywających się w Zespole Szkół oraz poza nią w ramach jej działalności statutowej,
   3. weryfikację osiągnięć uczniów, procesów dydaktycznych i kreatywność twórczą nauczycieli realizujących założenia programowe w obrębie poszczególnych przedmiotów
  2. Komisja przedmiotów ogólnokształcących, która skupia nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Jej pracą kieruje przewodniczący komisji. Cele i zadania komisji obejmują:
   1. motywowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych,
   2. analizę wyników egzaminów zewnętrznych,
   3. współpracę nauczycieli w celu prawidłowej i spójnej realizacji podstawy programowej dla przedmiotów ogólnokształcących,
   4. planowanie i realizację imprez szkolnych oraz innych wydarzeń kulturalnych.
  3. Zespół ds. dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w skład którego wchodzą: wychowawcy klas, psycholog szkolny oraz przedstawiciele samorządów klasowych. Pracę zespołu nadzoruje Przewodniczący. Główne założenia zespołu to:
   1. pilotowanie problemów wychowawczych; omawianie, analizowanie, poszukiwanie rozwiązań,
   2. realizacja zadań zawartych w programie wychowawczo-profilaktycznym.
 7. Zespół Szkół współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego w celu realizacji działalności kulturalnej poprzez promowanie uzdolnionej młodzieży w formie wystaw, plenerów, warsztatów artystycznych, współpracy międzynarodowej, a także typowanie do nagród i stypendiów.

§4

 1. Szkoła może organizować inne niż obowiązkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów, wynikające ze szkolnego planu nauczania, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb uczniów w zakresie rozwoju artystycznego.
 2. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

§5

Organy szkoły

 1. W skład organów Zespołu Szkół wchodzą:
  1. Dyrektor Szkoły,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców,
  4. Samorząd Uczniowski
 2. Szczegółowe kompetencje organów szkoły są następujące:
  1. Zespołem Szkół kieruje dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, Przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Funkcję Dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę. Dyrektor szkoły w szczególności:
   1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły,
   2. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
   3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
   4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
   5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
   6. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,
  2. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest organem kolegialnym Zespołu Szkół złożonym ze wszystkich nauczycieli w nim pracujących. Rada Pedagogiczna w szczególności:
   1. opiniuje organizację pracy szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki,
   2. opiniuje wnioski w sprawach indywidualnego programu lub toku nauczania,
   3. opiniuje projekt planu finansowego Zespołu Szkół,
   4. może występować z wnioskiem do organu prowadzącego Zespół Szkół o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie z innej funkcji kierowniczej;
    podstawę działania Rady Pedagogicznej stanowi regulamin
 3. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów Zespołu Szkół Plastycznych Rada może występować do Dyrektora Zespołu Szkół i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
  1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,
  2. opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora Zespołu Szkół.
   Rada pracuje w oparciu o wewnętrzny regulamin
 4. Samorząd Uczniowski jest organem kolegialnym Zespołu Szkół złożonym z uczniów. Samorząd jest współorganizatorem życia szkolnego, w tym:
  1. podejmuje inicjatywy związane z działalnością szkoły umożliwiające rozwój i zaspokajanie zainteresowań uczniów,
  2. wyraża opinie o sprawach dotyczących organizacji pracy szkoły,
  3. wyraża opinie o prowadzonych w szkole zajęciach nadobowiązkowych,
   podstawą działań Samorządu Uczniowskiego jest regulamin.
  4. Szczegółowe przepisy funkcjonowania SU zawarte są w regulaminie.
 5. Spory między organami szkoły są rozwiązywane według następujących zasad:
  1. Dyrektor szkoły pełni funkcję negocjatora w sytuacjach konfliktowych pomiędzy organami szkoły (jak również pomiędzy nauczycielem i rodzicem), w swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu, podejmuje decyzje z zachowaniem prawa, mając na względzie słuszny interes zainteresowanych oraz dobro szkoły i dobro publiczne. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
  2. W przypadku nierozwiązania konfliktu na terenie szkoły, każda ze stron ma prawo do odwołania się do organu prowadzącego i nadzorującego szkołę, jeżeli tak stanowią odrębne przepisy.
  3. Konflikty wynikające ze stosunku pracy rozstrzyga się zgodnie z Kartą Nauczyciela i przepisami Kodeksu Pracy.
  4. W przypadku sporu pomiędzy dyrektorem a organami szkoły, organem rozstrzygającym jest organ wyższego stopnia.

§6

 1. Organizacja szkoły, w tym cykle kształcenia, specjalności i specjalizacje artystyczne, określenie długości zajęć edukacyjnych, działalność internatu określona jest przez statut Zespołu Szkół.

§7

 1. Czas trwania cyklu kształcenia w poszczególnych szkołach wchodzących w skład zespołu jest następujący:
  1. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych – o sześcioletnim cyklu kształcenia, w której w klasie III przeprowadza się egzamin gimnazjalny, dająca wykształcenie ogólne w zakresie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Szkoła w zakresie kształcenia ogólnego realizuje podstawy programowe kształcenia ogólnego, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, określone w przepisach.
  2. Liceum Plastyczne – o czteroletnim cyklu kształcenia dająca wykształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, cztery lata umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie plastyk po zdaniu egzaminu dyplomowego, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. W zakresie kształcenia ogólnego realizują podstawę programową kształcenia ogólnego liceum ogólnokształcącego, określona w przepisach.
 2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu kształcą w zakresie:
  1. Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych ze specjalnością sztuka stosowana, kształci w zakresie:
 • formy użytkowe, obejmujące:
 • złotnictwo,
 • snycerstwo, (wygaśnięcie specjalizacji 2016/2017)
 • metaloplastyka, (wygaśnięcie specjalizacji 2016/2017)
 • techniki rzeźbiarskie
 • realizacje intermedialne
 • techniki graficzne

Wyboru specjalności dokonuje się wg opracowanego regulaminu

Liceum Plastyczne w Zespole Szkół Plastycznych w Katowicach ze specjalnością artystyczną, kształci w zakresie:

 • formy użytkowe, obejmujące:

     złotnictwo,

     snycerstwo, (wygaśnięcie specjalizacji 2015/2016)

     metaloplastyka, (wygaśnięcie specjalizacji 2015/2016)

 • techniki rzeźbiarskie
 • realizacje intermedialne
 • techniki graficzne

Wyboru specjalności dokonuje się wg opracowanego regulaminu.

 1. Plenery stanowią integralną część programu nauczania w zakresie rysunku i malarstwa, a ich zaliczenie jest obowiązkowe do uzyskania promocji do klasy programowo wyższej. Szczegóły określa regulamin plenerów szkolnych, załącznik nr 9
 2. Wszystkie prace wykonane przez uczniów w procesie dydaktycznym (prace szkolne, plenerowe i dyplomowe) są własnością szkoły.
 3. W Zespole Szkół istnieje archiwum, w którym przechowywane są wyróżniające się prace uczniów, szczegółowe zasady funkcjonowania archiwum określa regulamin.

§8

Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w krótszym czasie, nie krótszym jednak niż 15 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o którym mowa w §12 ust.3. Czas rozpoczęcia zajęć edukacyjnych oraz długości przerw określa zarządzenie dyrektora szkoły.

§9

W szkole nie działa świetlica. Uczniowie mający przerwę śródlekcyjną mogą przebywać w tym czasie w czytelni szkolnej.

§10

Uczniowie Zespołu Szkół uczący się poza miejscem stałego zamieszkania mogą skorzystać z zakwaterowania w internacie prowadzonym przez Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach. Zasady korzystania z internatu określa regulamin.

§11

 1. Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną.
 2. Zasady organizacji biblioteki szkolnej oraz zadania nauczyciela bibliotekarza określa regulamin.

§12

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.
 2. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.
 3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§13

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, z uwzględnieniem stanowiska wicedyrektora, nauczycieli, nauczycieli - wychowawców określa statut szkoły.

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (ust. z 6.06.1997 r.).
 3. Dobro ucznia jest dla nauczyciela wartością nadrzędną, nauczyciel decyduje o sposobie nauczania, stymuluje rozwój psychofizycznych uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania po rozpoznaniu potrzeb. Jego praca jest traktowana jako proces twórczy.
 4. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą oraz działania artystyczne i są odpowiedzialni za jakość tej pracy.
 5. Nauczyciele stwarzają warunki dla świadomego i aktywnego udziału uczniów w procesie lekcyjnym i życzliwego współdziałania, oceniają uczniów w sposób obiektywny i bezstronny, oceny są jawne.
 6. Dbają o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego zgodnie z założeniami planu dydaktycznego oraz podstawą programową nauczanego przedmiotu.
 7. Zapewniają optymalny rozwój przez osobisty przykład i wartościowe naukowo, społecznie i moralnie oddziaływanie wychowawcze.
 8. Sprawując opiekę nad uczniami, odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
 9. Na bieżąco wzbogacają swoją wiedzę oraz warsztat pracy poprzez samokształcenie oraz udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, a także w przypadku nauczycieli przedmiotów artystyczno-zawodowych poprzez udział w wystawach, konkursach plastycznych oraz wydarzeniach artystycznych w kraju i zagranicą.

§14

 1. W Zespole Szkół Plastycznych utworzone jest stanowisko wicedyrektora,
 2. Funkcję wicedyrektora powierza i odwołuje z niej Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
 3. Wicedyrektor wspomaga pracę Dyrektora, Dyrektor ustala zakres obowiązków wicedyrektora.

§15

 1. Nauczyciele wchodzą w skład komisji przedmiotowych i zespołów problemowo-zadaniowych.
 2. Zespołom przedmiotowym lub problemowo-zadaniowym kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły.

§16

 1. Dyrektor szkoły powierza każdą klasę opiece nauczyciela-wychowawcy.
 2. Do zadań nauczyciela-wychowawcy należy sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, w szczególności:
  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz między uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej
  4. Wychowawca, w celu realizacji zadań, współpracuje z dyrektorem Zespołu, radą pedagogiczną, psychologiem szkolnym, wychowawcami internatu i rodzicami w ramach szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

§17

 1. Szkoła oprócz zadań dydaktyczno-wychowawczych pełni funkcje opiekuńcze w celu ochrony zdrowia ucznia i zapewnienia mu bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole oraz ochronę przed przemocą, uzależnieniami i innymi zagrożeniami.
 2. Do zadań opiekuńczych szkoły należy w szczególności:
  1. sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
  2. sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza terenem szkoły, zgodnie z regulaminem wycieczek i plenerów,
  3. W celu realizacji zadań:
   1. nauczyciele i pracownicy szkoły pełnią dyżury nauczycielskie podczas przerw między zajęciami, wg określonego harmonogramu,
   2. dyżurujący pracownik portierni ma obowiązek legitymowania i rejestrowania osób wchodzących na teren szkoły, zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły,
   3. w szkole obowiązuje zakaz opuszczania przez uczniów budynku w czasie trwania zajęć edukacyjnych i przerw śródlekcyjnych, uczniowie opuszczający szkołę w czasie trwania zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zwolnień,
   4. szkoła objęta jest monitoringiem wewnętrznym i zewnętrznym,
   5. zadania opiekuńczo-wychowawcze realizują wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły; w szczególnych przypadkach opiekę nad uczniami Dyrektor może zlecić osobie dorosłej innej niż nauczyciel.

Zadania opiekuńczo-wychowawcze dostosowane są do wieku i potrzeb uczniów.

§18

Statut szkoły określa prawa i obowiązki ucznia z uwzględnieniem praw zawartych w Konwencji o prawach dziecka. Młodzież nabywa prawa i obowiązki określone w niniejszym statucie z chwilą wpisania do szkolnej księgi uczniów

 1. Uczeń ma prawo do:
  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
  2. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
  3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
  4. swobody wyrażania myśli i przekonań,
  5. rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów, w tym do indywidualnego toku nauki,
  6. wyboru projektu edukacyjnego zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami edukacyjnymi,
  7. wyboru przedmiotu na poziomie rozszerzonym, zgodnie ze specyfiką szkoły,
  8. korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
  9. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych,
  10. pomocy w przypadku trudności w nauce,
  11. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,
  12. do odwołania się od oceny zgodnie z regulaminem oceniania.
  13. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły i regulaminach obowiązujących w szkole, a w szczególności:
   1. W zakresie zajęć edukacyjnych:
   2. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
   3. przestrzegania kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników szkoły,
   4. wykazania dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
   5. prezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
   6. brania udziału w pracach społeczno-użytecznych jeżeli szkoła jest w nie zaangażowana,
   7. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów,
   8. punktualnego przychodzenia na zajęcia edukacyjne, odpowiedniego przygotowania się do nich, przestrzegania zasad kultury oraz zasad ustalonych przez nauczyciela prowadzącego zajęcia, a także respektowania regulaminów poszczególnych pracowni,
   9. postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbania o honor i tradycje szkoły, współtworzenia jej autorytetu,
   10. występowania w stroju odświętnym podczas uroczystości szkolnych i egzaminów,
   11. przestrzegania ustalonego ceremoniału szkolnego,
   12. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią, dbania o piękno mowy ojczystej (posługiwania się poprawnym językiem ojczystym - bez wulgaryzmów!),
   13. innym pracownikom szkoły,
   14. naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody lub odkupienia zniszczonego sprzętu,
   15. zastosowania się do obowiązującego bezwzględnego zakazu spożywania, posiadania i rozprowadzania papierosów, e-papierosów, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych środków odurzających na terenie i wokół budynków szkolnych,
   16. stosowania się do zakazu przebywania na terenie szkoły pod wpływem w/w niedozwolonych środków.
   17. pozostawienia prac plastycznych realizowanych w trakcie ćwiczeń szkolnych do dyspozycji szkoły, szczegóły określa regulamin archiwum,
   18. kończąc edukację w ZSP do rozliczenia się w zakresie materialnym ze szkołą, w postaci tzw. obiegówki.
    1. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach w określonym terminie i formie, szczegóły określa ZWO (…)
    2. Uczniów Zespołu Szkół obowiązuje strój estetyczny, a podczas uroczystości szkolnych i egzaminów - odświętny. Na przedmiotach artystyczno-zawodowych obowiązuje fartuch ochronny i nakrycie głowy. Strój odświętny obowiązuje wszystkich uczniów w czasie uroczystości szkolnych i reprezentowania szkoły na zewnątrz. Uczeń nie nosi w szkole szortów, spódnic przesadnie krótkich, spodni-biodrówek, wydekoltowanych bluzek, odzieży odkrywającej brzuch. Uczeń nie nosi przesadnej ilości kolczyków w uszach, szokujących fryzur oraz nie stosuje mocnego makijażu, nie eksponuje tatuaży. Uczeń nie nakleja tipsów na paznokcie i nie chodzi w butach na wysokim obcasie. Konsekwencje wynikające dla uczniów łamiących obowiązek noszenia stroju szkolnego wpłyną na obniżenie oceny zachowania
    3. Na lekcjach obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych. Komórki należy wyłączać na czas zajęć edukacyjnych. Uczeń nie wykonuje zdjęć oraz nie filmuje i nie nagrywa w szkole bez zgody nauczycieli. Nauczyciel może skonfiskować komórkę, jeżeli uczeń nie przestrzega regulaminu. Skonfiskowany aparat będzie zwrócony jedynie rodzicom lub opiekunom, a do czasu oddania zostanie zdeponowany w sejfie szkoły
    4. Określa się następujące przypadki, w których uczeń zostaje skreślony z listy uczniów:
     1. Na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów.
     2. Na pisemny wniosek ucznia pełnoletniego.
     3. W przypadku niepojawienia się ucznia w szkole do 15 września, po uprzednim poinformowaniu rodziców lub opiekunów prawnych.
     4. W przypadku miesięcznej, ciągłej, nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia, po uprzednim poinformowaniu rodziców lub opiekunów.
     5. W przypadku rażącego łamania regulaminów szkolnych oraz udowodnienia działań niezgodnych z prawem.
     6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną może zalecić odejście ze szkoły w przypadku nie realizowania podstawy programowej w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i artystyczno-zawodowych.
     7. W szkole określa się następujące rodzaje nagród i kar wobec uczniów:
      1. Nagrody:
       1. pochwała wychowawcy wobec klasy,
       2. pochwała dyrektora wobec społeczności szkolnej,
       3. nagroda rzeczowa,
       4. Statuetka szkoły - nagroda specjalna za osobowość twórczą, przyznawana wg regulaminu,
       5. Kary:
       6. upomnienie wychowawcy wobec klasy,
       7. upomnienie lub nagana dyrektora,
       8. prace społeczne na rzecz szkoły, związane z jej działalnością dydaktyczną i wychowawczą,
       9. zawieszenie w prawach ucznia,
       10. skreślenie z listy uczniów.
        1. Uczeń może odwołać się od udzielonej mu kary, składając w formie pisemnej odwołanie do Rady Pedagogicznej w ciągu 7 dni od udzielenia kary. Rada Pedagogiczna rozpatruje odwołanie w ciągu 14 dni od jego złożenia. Brak rozpatrzenia odwołania w terminie 14 dni traktowane jest jako anulowanie kary.
        2. Wszystkie rodzaje kar i nagród odnotowywane są w dokumentacji szkolnej, za przekazanie tych informacji rodzicom lub opiekunom prawnym odpowiedzialny jest wychowawca klasy.
        3. Zachowania uczniów zagrażające zdrowiu lub życiu oraz naruszanie zasad bezpieczeństwa w szkole, lekceważenie regulaminów oraz zakazów pracowników szkoły, jak również nakłanianie do w/w zachowań podlega wszystkim określonym w niniejszym statucie karom, włącznie z możliwością skreślenia z listy uczniów.

§19

 1. Zespół Szkół używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zespół Szkół posiada pieczęcie urzędowe odrębne dla każdej ze szkół wchodzących w jego skład.
 3. Tablice i stemple urzędowe szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.
 4. Na świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły, świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową.

§20

Zespół Szkół posiada sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny.

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2015 roku Statut z dnia 28.06.2012 r. traci moc.

Uchwałą Rady Pedagogicznej 31 sierpnia 2015 roku zatwierdzono Statut uwzględniający aktualne akty prawne.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku

 

Do wiadomości Rady Rodziców

i Samorządu Uczniowskiego

podano 1.09.2015 r.