Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
baner zsp2016

 

Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach ogłasza nabór 

do klasy 1 Liceum Plastycznego na rok szkolny 2019/2020

Do klasy pierwszej przyjmuje się absolwentów gimnazjów, którzy nie przekroczyli 17 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi i manualnymi, wrażliwością artystyczną oraz zainteresowaniami artystyczno-zawodowymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na postawie egzaminu wstępnego oraz dostarczonych dokumentów potwierdzających ukończenie gimnazjum oraz przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego OKE.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły (parter, pokój nr 7) 

Od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 lub pod numerem telefonu 32/254 24 22

 


 

 

O SZKOLE

Szkoła Plastyczna w Katowicach rozpoczęła swoją działalność w 1947 roku, jest więc placówką z długoletnim stażem i bogatym dorobkiem w dziedzinie kształcenia plastycznego młodzieży. Nauka w Liceum Plastycznym trwa 4 lata i obejmuje kształcenie ogólnoplastyczne z rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania i kompozycji, projektowania multimedialnego, podstaw filmu i fotografii, historii sztuki, specjalności artystycznych oraz ogólnokształcące. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie 4 specjalności artystycznych: TECHNIKI GRAFICZNE | TECHNIKI RZEŹBIARSKIE | FORMY UŻYTKOWE: JUBILERSTWO | FILM I FOTOGRAFIA: REALIZACJE INTERMEDIALNE. Pod koniec klasie 1 LP uczniowie dokonują wyboru specjalizacji po rocznym zapoznaniu się z każdą ze specjalności oraz wybierają naukę na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: historia sztuki [obowiązkowo], język polski, historia, matematyka, j. obcy. Nauka w szkole kończy się egzaminem dyplomowym i maturalnym, uprawniającym do wyboru studiów w różnych dziedzinach, w kraju i zagranicą. Z dniem 1 września 2019 roku na podstawie rozp. MKiDN dotychczasowe liceum plastyczne stanie się liceum sztuk plastycznych. W latach 2019/2020–2022/2023 w liceum sztuk plastycznych prowadzi się klasy dotychczasowego liceum plastycznego dla absolwentów gimnazjum. Ostatnia rekrutacja do klasy 1 liceum plastycznego odbędzie się na rok szkolny 2019/2020.

Aby rozpocząć naukę w Liceum Plastycznym należy pozytywnie przejść egzamin wstępny przeprowadzany zgodnie z rozp. MKiDN z dn. 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r., poz. 686), na podstawie art. 20n ust. 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Przed egzaminem wstępnym szkoła prowadzi nabór elektroniczny poprzez stronę szkoły [nie kuratorium!] oraz konsultacje prac plastycznych kandydata!

Od września do maja szkoła prowadzi nieodpłatne zajęcia dla kandydatów do klasy 1 LP w każdą środę, w godz. 16:15 – 17:45

 

Dlaczego szkoły nie ma w ogólnodostępnym elektronicznym systemie logowania?

ZSP, w skład którego wchodzą Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych i Liceum Plastyczne, jest szkołą artystyczną, która znajduje się pod bezpośrednim nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w systemie elektronicznym znajdują się tylko szkoły, które nadzoruje Ministerstwo Edukacji. Aby przystąpić do egzaminów wstępnych do LP należy zgłosić się na konsultacje z teczką prac oraz dostarczyć wymagany przez szkołę, komplet dokumentów. Dokonanie tych formalności w odpowiednim terminie oznacza, że kandydat przystępuje do egzaminów wstępnych. Liceum Plastyczne jest dodatkową szkołą wyboru. Od roku 2016 szkoła wprowadziła własny system elektronicznego składania wniosków, nie zwalnia to jednak kandydata od osobistego złożenia dokumentów i zaprezentowania prac domowych podczas konsultacji.

 

Po co i jakie zaświadczenie lekarskie jest wymagane?

Zaświadczenie lekarskie jest koniecznie, żeby przystąpić do egzaminów wstępnych. Szkoła musi mieć informację o tym, czy środowisko pracowni artystycznej (farby, rozpuszczalniki, kwasy, kurz i pył) nie działa na kandydata niekorzystnie i nie wywoła u niego niepożądanych reakcji podczas pracy. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk.

 


 

 

ZASADY REKRUTACJI

1. Rejestracja elektroniczna

Dlaczego szkoły nie ma w ogólnodostępnym elektronicznym systemie logowania?

Zespół Szkół Plastycznych, w skład którego wchodzą Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych i Liceum Plastyczne, jest placówką artystyczną, która znajduje się pod bezpośrednim nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w systemie elektronicznym znajdują się tylko szkoły, które nadzoruje Ministerstwo Edukacji. Aby przystąpić do egzaminów wstępnych do Liceum Plastycznego należy zgłosić się na konsultacje z teczką prac oraz dostarczyć wymagany przez szkołę, komplet dokumentów. Dokonanie tych formalności w odpowiednim terminie oznacza, że kandydat przystępuje do egzaminów wstępnych. Liceum Plastyczne jest dodatkową szkołą wyboru. Od roku 2016 szkoła wprowadziła własny system elektronicznego składania wniosków, nie zwalnia to jednak kandydata od osobistego złożenia dokumentów i zaprezentowania prac domowych podczas konsultacji.

Rejestracja elektroniczna kandydatów do klasy pierwszej Liceum Plastycznego odbywa się za pomocą strony www.plastyk.katowice.pl

Formularz rejestracyjny znajduje się w zakładce rekrutacja.

Rejestracja elektroniczna będzie udostępniona kandydatom od marca do końca maja 2019

Kandydat po wypełnieniu formularza rejestracyjnego powinien wygenerować plik PDF, wydrukować go, a następnie potwierdzić podpisami i pieczęciami w stosownych miejscach, potwierdzając tym samym prawdziwość danych.

Wypełniony formularz należy dostarczyć do szkoły w trakcie konsultacji wraz z innymi dokumentami.

 


 

 

ZASADY REKRUTACJI

2. Konsultacje dla kandydatów do klasy 1-szej Liceum Plastycznego

Od marca do końca maja w siedzibie szkoły odbywają się rozmowy z kandydatami do klasy 1-szej LP. Na konsultacje kandydaci do klasy 1-szej zgłaszają się osobiście, możliwa jest obecność rodzica. Na konsultacje należy przynieść teczkę z własnymi pracami (około 20 prac, może być więcej) wykonanymi w różnych technikach, które przedstawią szerokie zainteresowania artystyczne kandydata. Ponadto należy złożyć opisaną teczkę z dokumentami. Na konsultacjach zostaną kandydatowi wybrane prace do przedstawienia komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu teoretycznego. Kandydat zobowiązany jest przynajmniej raz przyjść na konsultacje. Przejście przez konsultacje umieszcza kandydata na liście przystępujących do egzaminów wstępnych.

 

Terminarz konsultacji:

Czas trwania konsultacji: 6 marca - 29 maja 2019 roku | każda środa 

Godziny konsultacji: 16:00-18:00 

Miejsce konsultacji: parter, czytelnia - sala nr 4a

Konsultacje prowadzą nauczyciele przedmiotów artystyczno-zawodowych szkoły

 

Teczka z pracami:

Około 20 prac wykonanych w różnych technikach, które przedstawią zainteresowania artystyczne kandydata:

  • malarstwo
  • rysunek, szkice
  • dokumentacja fotograficzna wykonanych rzeźb lub innych form przestrzennych
  • fotografia, projektowanie i in., (wykonane zdjęcia powinny być wydrukowane na papierze fotograficznym / nie przeglądamy zdjęć na telefonie komórkowym!)

Format prac dowolny | Prosimy nie zwijać prac w rulon i nie składać ich!

 

Teczka z dokumentami:

  • Arkusz rejestracyjny wydrukowany ze strony www.plastyk.katowice.pl potwierdzony podpisami właściwych osób oraz pieczęciami [podanie do szkoły, kwestionariusz osobowy wraz z życiorysem, zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy 3 gimnazjum wraz z wyciągiem ocen z półrocza klasy 3 gimnazjum, opinia szkoły o uczniu]
  • świadectwo ukończenia klasy 2 gimnazjum [może być poświadczone lub kolorowe ksero]
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres),
  • Biała tekturowa teczka powinna być opisana w dolnym prawym rogu:

Kandydat do Liceum Plastycznego

Na rok szkolny 2019/2020

Imię i nazwisko

 

Po co i jakie zaświadczenie lekarskie jest wymagane?

Zaświadczenie lekarskie jest koniecznie, żeby przystąpić do egzaminów wstępnych. Szkoła musi mieć informację o tym, czy środowisko pracowni artystycznej (farby, rozpuszczalniki, kwasy, kurz i pył) nie działa na kandydata niekorzystnie i nie wywoła u niego niepożądanych reakcji podczas pracy. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk.

 


 

 

ZASADY REKRUTACJI

3. Egzamin wstępny

Egzamin wstępny do Liceum Plastycznego jest podzielony na część praktyczną i teoretyczną. W części praktycznej kandydaci wykonują prace plastyczne z rysunku, malarstwa, kompozycji na zadany przez komisję egzaminacyjną temat. W części teoretycznej sprawdzana będzie znajomość i zainteresowania kandydata historią sztuki i zjawiskami kulturalnymi w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla gimnazjum [zagadnienia zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły] Podczas tej części egzaminu kandydat przedstawia również teczkę z pracami, które zostały wybrane podczas wcześniejszych konsultacji. Na egzamin kandydaci zgłaszają się z ważną legitymacją szkolną.

Terminarz egzaminów wstępnych:

Egzamin praktyczny: 8 czerwca 2019 roku | sobota

godzina: 9:00-12:20 | zbiórka i sprawdzenie obecności 30 min. wcześniej 8:30

miejsce: parter, sala nr 4

Egzamin z historii sztuki: 10-11 czerwca 2019 roku | poniedziałek – wtorek

godzina: od 9:00 | prosimy przyjść ok. 30 min. wcześniej niż wyznaczona godzina

miejsce: 1 piętro, sala nr 104

 

EGZAMIN PRAKTYCZNY | 8 czerwca 2019 

Rysunek /godz. 9:00 – 10:00

Na egzamin z rysunku należy ze sobą przynieść:

  • 2 miękkie ołówki,
  • 2 twarde ołówki,
  • gumkę do gumowania,
  • kartkę formatu A3.

Malarstwo / godz. 10:10 – 11:10

Na egzamin z malarstwa należy ze sobą przynieść:

  • farby plakatowe, pędzle, pojemnik na wodę,
  • paletę do mieszania kolorów,
  • kartkę formatu A3.

Kompozycja / godz. 11:20 – 12:20

Na egzamin z kompozycji należy ze sobą przynieść:

  • narzędzia rysunkowe, ołówki, markery, mazaki, kredki, 
  • nożyczki, klej, kolorowe gazety itp.
  • kartkę formatu A3.

 

EGZAMIN USTNY | 10-11 czerwca 2019

Dzień i godzina egzaminu ustnego ustalona zostanie po zakończeniu konsultacji i widoczna będzie dla kandydatów po zalogowaniu się do systemu rekrutacji na stronie szkoły od 1 czerwca 2019 roku / informację będzie można uzyskać również telefonicznie

  • W czasie wypowiedzi ustnej sprawdzone zostaną zainteresowania kandydata wskazaną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi. 
  • Kandydat przedstawia również komisji teczkę z pracami, które zostały wybrane podczas wcześniejszych konsultacji.

 

Zagadnienia do egzaminu z historii sztuki

Lista zagadnień, na podstawie których tworzone będą pytania | Zagadnienia opracowano na bazie podstawie programowej kształcenia ogólnego szkoły gimnazjalnej

  1. Rozpoznawanie i analiza najważniejszych stylów w architekturze europejskiej – romanizm, gotyk, renesans, barok, klasycyzm.
  2. Zabytki architektury w najbliższej okolicy i regionie.
  3. Ciekawa wystawa obejrzana w muzeum lub galerii.
  4. Charakterystyka i rozpoznawanie najważniejszych dziedzin plastyki: malarstwo, grafika, rzeźba. 
  5.  Rozpoznawanie i charakterystyka twórczości: Wita Stwosza, Rafaela, Michała Anioła, Petera Paula Rubensa, Giovanni Lorenzo Berniniego, Piotra Michałowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Claude’a Moneta, Pablo Picassa
  6.  Mój ulubiony bohater literacki. Uzasadnienie wyboru.
  7.  Przedstawienie ulubionej książki / obrazu.
  8.  Najpopularniejsze dzieła sztuki – prezentacja wybranego.
  9.  Przyroda jako inspiracja wybranych dzieł sztuki.
  10.  Dziecko jako bohater wybranych dzieł malarskich i literackich.

 

Kryteria oceny: 

poprawność kompozycji zadanego tematu | zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, koloru) | bogactwo środków ekspresji plastycznej | umiejętność wypowiedzi na wybrany temat, znajomość zagadnień i właściwej terminologii, styl wypowiedzi,

 

Punktacja: 

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej: 

rysunek: 0-20 punktów | malarstwo: 0-20 punktów | kompozycja: 0-20 punktów | 

wypowiedź na temat dziedzin sztuki czy zjawisk kulturalnych: 0-10 punktów | teczka prac: 0-10

 

Pozytywne przejście rekrutacji: 

Warunkiem pozytywnego przejścia rekrutacji jest uzyskanie przez kandydata najmniej 40 punktów (50% punktów możliwych do uzyskania). Brak otrzymania punktów z którejkolwiek części egzaminu dyskwalifikuje kandydata.

W przypadku większej ilości kandydatów spełniających w/w warunek niż liczba wolnych miejsc w szkole, brane są pod uwagę wyniki egzaminu gimnazjalnego i ocen z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, język obcy.

 


 

 

ZASADY REKRUTACJI

4. Kwalifikacja do klasy 1-szej LP

Na listach uczniów zakwalifikowanych do klasy 1-szej LP znajdą się kandydaci, którzy pozytywnie przeszli rekrutację, wg ilości zdobytych punktów. 

Ostateczne ustalenie listy uczniów klasy 1 LP nastąpi po dostarczeniu przez kandydatów wymaganej dokumentacji. [świadectwo ukończenia gimnazjum i świadectwo egzaminu gimnazjalnego OKE]

Kandydat zobowiązany jest do złożenia wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień.

17 czerwca 2019 | godz.14:00 | ogłoszenie listy zakwalifikowanych do klasy 1 LP 

do 28 czerwca 2019 | składanie świadectwa ukończenia szkoły wraz z wynikami OKE

1 lipca 2019 | ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy 1 LP

2 lipca 2019 | godz.17:00 | spotkanie osób zakwalifikowanych do klasy 1 LP wraz z rodzicami 

 


 

 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI

Marzec-maj 2019 | otwarcie rejestracji elektronicznej 

Marzec-maj 2019 | konsultacje dla kandydatów 

29 maja 2019 | zakończenie rejestracji elektronicznej i konsultacji 

29 maja 2019 | zamknięcie listy kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego

8 czerwca 2019 | egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji

10-11 czerwca 2019 | egzamin z historii sztuki wraz z przeglądem prac

17 czerwca 2019 | ogłoszenie listy zakwalifikowanych do klasy 1 LP 

do 28 czerwca 2019 | składanie świadectw ukończenia szkoły wraz z wynikami OKE

1 lipca 2019 | ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy 1 LP

2 lipca 2019 | godz.17:00 | spotkanie osób przyjętych do klasy 1 LP wraz z rodzicami 

 

Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach ogłasza nabór 

do klasy 1 Liceum Sztuk Plastycznych na rok szkolny 2019/2020

Do klasy pierwszej przyjmuje się absolwentów ósmej klasy SP, którzy nie przekroczyli 17 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi i manualnymi, wrażliwością artystyczną oraz zainteresowaniami artystyczno-zawodowymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na postawie egzaminu wstępnego oraz dostarczonych dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły podstawowej oraz przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty OKE.


 

 O SZKOLE

Szkoła Plastyczna w Katowicach rozpoczęła swoją działalność w 1947 roku, jest więc placówką z długoletnim stażem i bogatym dorobkiem w dziedzinie kształcenia plastycznego młodzieży. Z dniem 1 września 2019 roku na podstawie rozporządzenia MKiDN dotychczasowe liceum plastyczne oraz ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych staną się liceum sztuk plastycznych. Na rok szkolny 2019/2020 przeprowadzony zostanie nabór do 1 klasy liceum sztuk plastycznych. Nauka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólnoplastyczne, z rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania i kompozycji, projektowania multimedialnego, podstaw filmu i fotografii, historii sztuki, specjalności artystycznych, oraz ogólnokształcące. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie 4 specjalności artystycznych: TECHNIKI GRAFICZNE | TECHNIKI RZEŹBIARSKIE | FORMY UŻYTKOWE: JUBILERSTWO | FILM I FOTOGRAFIA: REALIZACJE INTERMEDIALNE. Pod koniec klasy 1 LSP uczniowie dokonują wyboru specjalizacji po zapoznaniu się z każdą ze specjalności oraz wybierają naukę na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: historia sztuki [obowiązkowo], język polski, matematyka, j. angielski [do wyboru]. Nauka w szkole kończy się egzaminem dyplomowym i maturalnym, uprawniającym do wyboru studiów w różnych dziedzinach, w kraju i zagranicą.

Aby rozpocząć naukę w Liceum Sztuk Plastycznych należy pozytywnie przejść egzamin wstępny przeprowadzany zgodnie z ustawą z dn. 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. 

Przed egzaminem wstępnym szkoła prowadzi nabór elektroniczny poprzez stronę szkoły [nie kuratorium!] oraz konsultacje prac plastycznych kandydata!

Od września do maja szkoła prowadzi nieodpłatne zajęcia dla kandydatów do klasy 1 LSP w każdą środę, w godz. 16:15–17:45

 

Dlaczego szkoły nie ma w ogólnodostępnym elektronicznym systemie logowania?

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, jest szkołą artystyczną, która znajduje się pod bezpośrednim nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w systemie elektronicznym znajdują się tylko szkoły, które nadzoruje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aby przystąpić do egzaminów wstępnych do LSP należy zgłosić się na konsultacje z teczką prac oraz dostarczyć wymagany przez szkołę, komplet dokumentów. Dokonanie tych formalności w odpowiednim terminie oznacza, że kandydat przystępuje do egzaminów wstępnych. Liceum Sztuk Plastycznych jest dodatkową szkołą wyboru. Od roku 2016 szkoła wprowadziła własny system elektronicznego składania wniosków, nie zwalnia to jednak kandydata od osobistego złożenia dokumentów i zaprezentowania prac domowych podczas konsultacji.

 

Po co i jakie zaświadczenie lekarskie jest wymagane?

Zaświadczenie lekarskie jest koniecznie, żeby przystąpić do egzaminów wstępnych. Szkoła musi mieć informację o tym, czy środowisko pracowni artystycznej (farby, rozpuszczalniki, kwasy, kurz i pył) nie działa na kandydata niekorzystnie i nie wywoła u niego niepożądanych reakcji podczas pracy. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk.

 


 

ZASADY REKRUTACJI

1. Rejestracja elektroniczna

Dlaczego szkoły nie ma w ogólnodostępnym elektronicznym systemie logowania?

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, jest placówką artystyczną, która znajduje się pod bezpośrednim nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w systemie elektronicznym znajdują się tylko szkoły, które nadzoruje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aby przystąpić do egzaminów wstępnych do Liceum Plastycznego należy zgłosić się na konsultacje z teczką prac oraz dostarczyć wymagany przez szkołę, komplet dokumentów. Dokonanie tych formalności w odpowiednim terminie oznacza, że kandydat przystępuje do egzaminów wstępnych. Liceum Sztuk Plastycznych jest dodatkową szkołą wyboru. Od roku 2016 szkoła wprowadziła własny system elektronicznego składania wniosków, nie zwalnia to jednak kandydata od osobistego złożenia dokumentów i zaprezentowania prac domowych podczas konsultacji.

Rejestracja elektroniczna kandydatów do klasy pierwszej Liceum Sztuk Plastycznych odbywa się za pomocą strony www.plastyk.katowice.pl

Formularz rejestracyjny znajduje się w zakładce rekrutacja.

Rejestracja elektroniczna będzie udostępniona kandydatom od marca do końca maja 2019

Kandydat po wypełnieniu formularza rejestracyjnego powinien wygenerować plik PDF, wydrukować go, a następnie potwierdzić podpisami i pieczęciami w stosownych miejscach, potwierdzając tym samym prawdziwość danych.

Wypełniony formularz należy dostarczyć do szkoły w trakcie konsultacji wraz z innymi dokumentami.

 


 

ZASADY REKRUTACJI

2. Konsultacje dla kandydatów do klasy 1-szej Liceum Sztuk Plastycznych

Od marca do końca maja w siedzibie szkoły odbywają się rozmowy z kandydatami do klasy 1-szej LSP. Na konsultacje kandydaci do klasy 1-szej zgłaszają się osobiście, możliwa jest obecność rodzica. Na konsultacje należy przynieść teczkę z własnymi pracami (około 20 prac, może być więcej) wykonanymi w różnych technikach, które przedstawią szerokie zainteresowania artystyczne kandydata. Ponadto należy złożyć opisaną teczkę z dokumentami. Na konsultacjach zostaną kandydatowi wybrane prace do przedstawienia komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu teoretycznego. Kandydat zobowiązany jest przynajmniej raz przyjść na konsultacje. Przejście przez konsultacje umieszcza kandydata na liście przystępujących do egzaminów wstępnych.

 

Terminarz konsultacji:

Czas trwania konsultacji: 6 marca - 29 maja 2019 roku | każda środa 

Godziny konsultacji: 16:00-18:00 

Miejsce konsultacji: parter, czytelnia - sala nr 4a

Konsultacje prowadzą nauczyciele przedmiotów artystyczno-zawodowych szkoły

 

Teczka z pracami:

Około 20 prac wykonanych w różnych technikach, które przedstawią zainteresowania artystyczne kandydata:

  • malarstwo
  • rysunek, szkice
  • dokumentacja fotograficzna wykonanych rzeźb lub innych form przestrzennych
  • fotografia, projektowanie i in., (wykonane zdjęcia powinny być wydrukowane na papierze fotograficznym / nie przeglądamy zdjęć na telefonie komórkowym!)

Format prac dowolny | Prosimy nie zwijać prac w rulon i nie składać ich!

 

Teczka z dokumentami:

  • Arkusz rejestracyjny wydrukowany ze strony www.plastyk.katowice.pl potwierdzony podpisami właściwych osób oraz pieczęciami [podanie do szkoły, kwestionariusz osobowy wraz z życiorysem, zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy 8 SP wraz z wyciągiem ocen z półrocza klasy 8 SP, opinia szkoły o uczniu]
  • świadectwo ukończenia klasy 7 SP [może być poświadczone lub kolorowe ksero]
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres),
  • Biała tekturowa teczka powinna być opisana w dolnym prawym rogu:

 Kandydat do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

Na rok szkolny 2019/2020

Imię i nazwisko

 

Po co i jakie zaświadczenie lekarskie jest wymagane?

Zaświadczenie lekarskie jest koniecznie, żeby przystąpić do egzaminów wstępnych. Szkoła musi mieć informację o tym, czy środowisko pracowni artystycznej (farby, rozpuszczalniki, kwasy, kurz i pył) nie działa na kandydata niekorzystnie i nie wywoła u niego niepożądanych reakcji podczas pracy. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk.

 


 

ZASADY REKRUTACJI

3. Egzamin wstępny

Egzamin wstępny do Liceum Sztuk Plastycznych jest podzielony na część praktyczną i teoretyczną. W części praktycznej kandydaci wykonują prace plastyczne z rysunku, malarstwa, kompozycji na zadany przez komisję egzaminacyjną temat. W części teoretycznej sprawdzana będzie znajomość i zainteresowania kandydata historią sztuki i zjawiskami kulturalnymi w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej [zagadnienia zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły]. Podczas tej części egzaminu kandydat przedstawia również teczkę z pracami, które zostały wybrane podczas wcześniejszych konsultacji. Na egzamin kandydaci zgłaszają się z ważną legitymacją szkolną.

Terminarz egzaminów wstępnych:

Egzamin praktyczny: 8 czerwca 2019 roku | sobota

godzina: 9:30-12:50 | zbiórka i sprawdzenie obecności 30 min. wcześniej 9:00

miejsce: parter, sala nr 4 lub wystawowa

Egzamin z historii sztuki: 11-13 czerwca 2019 roku | wtorek – czwartek

godzina: od 9:00 | prosimy przyjść ok. 30 min. wcześniej niż wyznaczona godzina

miejsce: 1 piętro, sala nr 104

EGZAMIN PRAKTYCZNY | 8 czerwca 2019 

Rysunek /godz. 9:30 – 10:30

Na egzamin z rysunku należy ze sobą przynieść:

     • 2 miękkie ołówki,
     • 2 twarde ołówki,
     • gumkę do gumowania,
     • kartkę formatu A3.

Malarstwo / godz. 10:40 – 11:40

Na egzamin z malarstwa należy ze sobą przynieść:

     • farby plakatowe, pędzle, pojemnik na wodę,
     • paletę do mieszania kolorów,
     • kartkę formatu A3.

Kompozycja / godz. 11:50 – 12:50

Na egzamin z kompozycji należy ze sobą przynieść:

     • narzędzia rysunkowe, ołówki, markery, mazaki, kredki, 
     • nożyczki, klej, kolorowe gazety itp.
     • kartkę formatu A3.

 

EGZAMIN USTNY | 11-13 czerwca 2019

Dzień i godzina egzaminu ustnego ustalona zostanie po zakończeniu konsultacji i widoczna będzie dla kandydatów po zalogowaniu się do systemu rekrutacji na stronie szkoły od 1 czerwca 2019 roku / informację będzie można uzyskać również telefonicznie

     • W czasie wypowiedzi ustnej sprawdzone zostaną zainteresowania kandydata wskazaną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi. 
     • Kandydat przedstawia również komisji teczkę z pracami, które zostały wybrane podczas wcześniejszych konsultacji.

Zagadnienia do egzaminu z historii sztuki

Lista zagadnień, na podstawie których tworzone będą pytania znajduje się na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA | Zagadnienia opracowano na bazie podstawie programowej kształcenia ogólnego szkoły podstawowej

     1.  Rozpoznawanie i analiza najważniejszych stylów w architekturze europejskiej – romanizm, gotyk, renesans, barok, klasycyzm.
     2.  Zabytki architektury w najbliższej okolicy i regionie.
     3.  Ciekawa wystawa obejrzana w muzeum lub galerii.
     4.  Charakterystyka i rozpoznawanie najważniejszych dziedzin plastyki: malarstwo, grafika, rzeźba. 
     5.  Rozpoznawanie i charakterystyka twórczości: Wita Stwosza, Rafaela, Michała Anioła, Petera Paula Rubensa, Giovanni Lorenzo Berniniego, Piotra Michałowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Claude’a Moneta, Pablo Picassa
     6.  Mój ulubiony bohater literacki. Uzasadnienie wyboru.
     7.  Przedstawienie ulubionej książki / obrazu.
     8.  Najpopularniejsze dzieła sztuki – prezentacja wybranego.
     9.  Przyroda jako inspiracja wybranych dzieł sztuki.
     10.  Dziecko jako bohater wybranych dzieł malarskich i literackich.

Kryteria oceny: 

poprawność kompozycji zadanego tematu | zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, koloru) | bogactwo środków ekspresji plastycznej | umiejętność wypowiedzi na wybrany temat, znajomość zagadnień i właściwej terminologii, styl wypowiedzi,

Punktacja: 

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej: 

rysunek: 0-20 punktów | malarstwo: 0-20 punktów | kompozycja: 0-20 punktów | 

wypowiedź na temat dziedzin sztuki czy zjawisk kulturalnych: 0-10 punktów | teczka prac: 0-10

Pozytywne przejście rekrutacji: 

Warunkiem pozytywnego przejścia rekrutacji jest uzyskanie przez kandydata najmniej 40 punktów (50% punktów możliwych do uzyskania). Brak otrzymania punktów z którejkolwiek części egzaminu dyskwalifikuje kandydata.

W przypadku większej ilości kandydatów spełniających w/w warunek niż liczba wolnych miejsc w szkole, brane są pod uwagę wyniki egzaminu ósmoklasisty i ocen na świadectwie z przedmiotów: język polski, matematyka, historia, język obcy.

 


 

ZASADY REKRUTACJI

4. Kwalifikacja do klasy 1-szej LSP

Na listach uczniów zakwalifikowanych do klasy 1-szej LSP znajdą się kandydaci, którzy pozytywnie przeszli rekrutację, wg ilości zdobytych punktów. 

Ostateczne ustalenie listy uczniów klasy 1 LSP nastąpi po dostarczeniu przez kandydatów wymaganej dokumentacji. [świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i świadectwo egzaminu ósmoklasisty OKE]

Kandydat zobowiązany jest do złożenia wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień.

17 czerwca 2019 | godz.14:00 | ogłoszenie listy zakwalifikowanych do klasy 1 LSP 

do 28 czerwca 2019 | składanie świadectwa ukończenia szkoły wraz z wynikami OKE

1 lipca 2019 | ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy 1 LSP

2 lipca 2019 | godz.17:00 | spotkanie osób przyjętych do klasy 1 LSP wraz z rodzicami

 


 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI

Marzec-maj 2019 | otwarcie rejestracji elektronicznej 

Marzec-maj 2019 | konsultacje dla kandydatów 

29 maja 2019 | zakończenie rejestracji elektronicznej i konsultacji 

29 maja 2019 | zamknięcie listy kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego

8 czerwca 2019 | egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji

11-14 czerwca 2019 | egzamin z historii sztuki wraz z przeglądem prac

17 czerwca 2019 | ogłoszenie listy zakwalifikowanych do klasy 1 LSP 

do 28 czerwca 2019 | składanie świadectw ukończenia szkoły wraz z wynikami OKE

1 lipca 2019 | ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy 1 LSP

2 lipca 2019 | spotkanie osób przyjętych do klasy 1 LSP wraz z rodzicami

 

 

bip logo pl

jubi logo 360
plastyk.katowice.pl    copyright © 2013 debazan